måndag 19 oktober 2009

Panelsamtal om politik på 140 tecken

Imorgon är jag med i The Really Realtime Conference som anordnas av Disruptive Media. Jag ska sitta i panelsamtal med Anna Troberg (Piratpartiet), Fredrick Federley (Centerpartiet), Magnus Ljungqvist (socialdemokraterna och makthavare.se) samt Billy McCormac från Timbro.

onsdag 14 oktober 2009

Konferens om hur tekniken förändrar politiken

Imorgon torsdag är jag med på den konferens som Fokus arrangerar och som handlar om hur tekniken förändrar politiken. Tillsammans med Falkvinge från Piratpartiet och Sofia Strömberg som är rektor på Berghs ska jag avsluta dagen med att tala om valrörelsen nästa år.

tisdag 13 oktober 2009

Allians för Sverige tillsätter tio reformarbetsgrupper

Vid partiledaröverläggningarna i Varberg i oktober 2008 enades vi om att inleda fördjupningen av Allians för Sverige med sikte på valet 2010 och nästa mandatperiod. Ett besked vi då gav var att Allians för Sverige i valrörelsen 2010 ska möta väljarna med ett valmanifest som är lika tydligt som i förra valet. Som ett led i detta tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod.

För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på mandatperioden 2010-2014 tillsätts nu tio reformarbetsgrupper.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram konkreta och väl underbyggda förslag som de anser ska inkluderas i Alliansens valmanifest 2010. Arbetsgrupperna ska ange om förslagen kan genomföras tidigt under nästa mandatperiod, eller bör ses som målsättningar på längre sikt. Utöver de konkreta förslagen och underlagen ska arbetsgrupperna presentera motiveringar till respektive förslag. Förslagen ska vara förenliga med en ansvarsfull ekonomisk politik, vara kostnads- och samhällsekonomiskt effektiva samt långsiktigt fördelningspolitiskt rimliga.

Arbetsgrupperna ska därutöver ange ramar och den politiska inriktningen i stort för politikområdet under hela kommande mandatperioden 2010-2014. Arbetsgrupperna ska också beskriva vad Alliansregeringen uppnått inom området under den gångna mandatperioden.

Arbetsgrupperna bör i sitt arbete bjuda in utomstående experter på området och föra dialog kring viktiga samhällsutmaningar med olika aktörer som är verksamma inom området.

Under våren 2010 ska arbetsgruppen delge ekonomiarbetsgruppen underlag för de förslag som tas fram. Detta för att kunna säkerställa att (i) eventuella offentliga finansiella effekter, (ii) fördelningseffekter samt (iii) effekter på BNP och sysselsättning beräknas på ett enhetligt sätt som överensstämmer med beräkningskonventionerna för Regeringskansliet. Även ramar och riktlinjer för det fortsatta arbetet under hela mandatperioden ska beräknas på motsvarande sätt om de ska införas i valmanifestet och ska således delges ekonomiarbetsgruppen.

Alliansarbetsgrupp för utbildningspolitiken
Arbetsgruppen ska lämna konkreta förslag som fortsätter och förstärker det reformarbete för ökad kunskap i skolan som påbörjats under innevarande mandatperiod. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: förbättrad kunskapsutveckling i grund- och gymnasieskolan, förbättrat ledarskap och styrning för att öka måluppfyllelsen, läraryrkets attraktionskraft, barns och elevers välbefinnande, ytterligare förstärkt förskola, stärkt vuxenutbildning, studentens roll i den framtida högskolan, universitet och högskolors autonomi samt stärkt kvaliteten i högre utbildning och forskning.

Arbetsgruppen leds av:
Tobias Krantz (FP)
Övriga ledamöter:
Lars Lindblad (M)
Sofia Larsen (C)
Gunilla Tjernberg (KD)

Alliansarbetsgrupp för hälso- och sjukvården
Arbetsgruppen ska utveckla och lämna förslag till en väl sammanhållen och trovärdig sjukvårdspolitik som stärker bemötande, kvalitet, tillgänglighet och i svensk hälso- och sjukvård. Politiken ska bygga vidare på det som inletts under innevarande mandatperiod. Väljarna har höga krav och förväntningar på hälso- och sjukvården. Genom förslagen kan vi presentera en övertygande vision om hur vi uppnår den välfärd som väljarna förväntar sig. Särskilt ska arbetsgruppen fokusera på frågeställningar som rör patientens behov och önskemål, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i vården.

Arbetsgruppen leds av:
Anders Andersson (KD)
Övriga ledamöter:
Filippa Reinfeldt (M)
Kenneth Johansson (C)
Jonas Andersson (FP)

Alliansarbetsgrupp för rättsväsendet
Arbetsgruppen ska lämna konkreta förslag som fortsätter och förstärker det reformarbete för förstärkt brottsbekämpning och ökad trygghet som påbörjats under innevarande mandatperiod. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: Fullföljd satsning på polisen och upprustning av rättskedjan, tidigare och tydligare insatser mot ungdomsbrottslighet, förtroendet och effektiviteten i domstolarna, effektivare påföljdssystem och bättre kriminalvård, ett starkt skydd för individens integritet och rättssäkerhet.

Arbetsgruppen leds av:
Beatrice Ask (M)
Övriga ledamöter:
Johan Linander (C)
Johan Pehrson (FP)
Inger Davidson (KD)

Alliansarbetsgrupp för miljö och klimat
Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå från inriktningen för det arbete som regeringen bedrivit under innevarande mandatperiod och utifrån ambitionen att påbörjade reformeringar och åtgärder genomförs på ett effektivt sätt. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: internationellt miljöarbete, Sveriges internationella klimatarbete, energi, havsmiljöfrågor samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Arbetsgruppen leds av:
Andreas Carlgren (C)
Övriga ledamöter:
Sofia Arkelsten (M)
Eva Flyborg (FP)
Liza-Maria Norlin (KD)

Alliansarbetsgrupp för entreprenörskap och hållbar tillväxt
Arbetsgruppen ska lägga förslag för det fortsatta arbetet med att ge Sverige ett företagsklimat i världsklass. Det skall vara självklart, enkelt och mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: entreprenörskap och jobbskapande, nytt företagande och ny entreprenörskap inom nya områden, regelförenkling, fortsatt förbättring av villkoren för kredit och riskkapital, innovationsklimat samt regional tillväxt genom företagande.

Arbetsgruppen leds av:
Jöran Hägglund (C)
Övriga ledamöter:
Tomas Tobé (M)
Karin Pilsäter (FP)
Mikael Oscarsson (KD)

Alliansarbetsgrupp för Jämställdhet
Arbetsgruppen ska lämna förslag som utvecklar och förstärker jämställdhetspolitiken. Arbetsgruppen ska särskilt fokusera på att utveckla förslag när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, utbildningssektorn, samt hälso- och sjukvården. Gruppen ska också komma med förslag på insatser när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer.

Arbetsgruppen leds av:
Nyamko Sabuni (FP)
Övriga ledamöter:
Hillevi Engström (M)
Annika Qarlsson (C)
Desirée Pethrus Engström (KD)

Alliansarbetsgrupp för familjepolitik
Arbetsgruppen ska ta sin utgångspunkt i barnens möjlighet att utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Då barnens familjesituation i dag ser väldigt olika ut är det viktigt att familjepolitiken utgår från familjens egen situation. Valfrihet, barnen i centrum, ett ökat ansvarstagande och ett jämställt föräldraskap är nyckelord som sammanfattar alliansens syn på familjepolitiken. Gruppen ska även avhandla frågor som förenklingar av föräldraförsäkringssystemet, barnfattigdom, barn till särlevande föräldrar och utveckling av föräldrastöd.

Arbetsgruppen leds av:
Ulf Kristersson (M)
Övriga ledamöter:
Ulrika Carlsson (C)
Helena Odenjung (FP)
Emma Henriksson (KD)

Alliansarbetsgrupp för äldrepolitik
Arbetsgruppen ska ta sin utgångspunkt i att alla ska ha rätt att åldras med värdighet - känna trygghet, gemenskap och delaktighet med samhället i övrigt. Gruppen ska fokusera på större valfrihet och mer självbestämmande, högre kvalitet i vård och omsorg, effektivare hälsofrämjande insatser i till äldre, äldres delaktighet i samhälle och arbetsliv, äldres ekonomiska förutsättningar, ökad trygghet i vardagen för äldre, anhörigas och den ideella sektorns arbete för äldre samt äldre med invandrarbakgrund.

Arbetsgruppen leds av:
Maria Larsson (KD)
Övriga ledamöter:
Gunilla Carlsson (M)
Solveig Zander (C)
Barbro Westerholm (FP)

Alliansarbetsgrupp för kultur och idrott
Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå från inriktningen för det arbete för ett utvecklat kultur- och idrottsliv som inletts under mandatperioden. Arbetsgruppen ska även följa upp de inriktningar som presenteras i Kulturpropositionen och överväga och presentera konkreta förslag till fortsatt genomförande. Gruppen ska därtill avhandla områden såsom möjligheten för fler att ta del av kultur, bättre villkor för professionella kulturskapare, kulturskapares ersättning för sitt arbete, en kulturpolitik som främjar bildning, vården av det gemensamma kulturarvet och kulturfastigheterna, ny filmpolitik samt idrott och motion för alla.

Arbetsgruppen leds av:
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Övriga ledamöter:
Anders Åkesson (C)
Christer Nylander (FP)
Dan Kihlström (KD)

Alliansarbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitiken
Arbetsgruppen ska med utgångspunkt i det som uppnåtts inom utrikes- och försvarspolitikens område utarbeta ett underlag för alliansens fortsatta politik inom området. Arbetsgruppens förslag ska präglas av långsiktighet i fråga om Sveriges intressen och värderingar, samt vårt lands roll i närområdet, den Europeiska unionen och globalt. Bland de områden som ska avhandlas återfinns Östersjön och det östra grannskapet, Sverige i Europeiska unionen, Sveriges globala roll, försvarspolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.

Arbetsgruppen leds av:
Sten Tolgfors (M)
Övriga ledamöter:
Kerstin Lundgren (C)
Birgitta Ohlsson (FP)
Holger Gustafsson (KD)