måndag 23 november 2009

Seminarium inför valet nästa år

Idag medverkade jag i tidningen Resumés evenemang "300 dagar kvar" inför valet nästa år. Samtalet leddes av Viggo Cavling och medverkade gjorde jag och mina kolleger i de andra riksdagspartierna. Det blev ett rätt hyggligt samtal - även om paneler med sju personer är knepigt. Här finns länk till Bambuser-inspelning från seminariet.

Expressen gjorde en intervju efteråt, den kan läsas här.

lördag 14 november 2009

Schlingmann om Vellinge och asylsökande unga

Partisekreterare Per Schlingmann har idag skrivit till våra kommunpolitiker apropå senaste dagarnas diskussion kring Vellinge och unga asylsökande:

"
Till moderata kommunpolitiker
Hej,

De senaste dagarna har till stor del präglats av diskussionen om omhändertagande av ensamkommande barn och unga som söker asyl i Sverige. Reaktionerna på händelserna i Vellinge visar tydligt att det finns starka känslor och ett stort engagemang i Sverige.

Jag har i dag pratat med Lars-Ingvar Ljungman som är kommunstyrelsens ordförande i Vellinge. Han har i detta samtal klargjort att han ställer sig bakom grunderna i moderaterna och regeringens integrations- och flyktingpolitik. Att han är kritisk till delar av flyktingmottagandet är känt sedan tidigare och han har tydliggjort att det är detta hans kritik handlar om, inte mot enskilda människor eller mot det faktum att människor med invandrarbakgrund berikar vårt land. I mitt samtal uppmanade jag också Vellinge att teckna avtal med Migrationsverket.
Under vårt samtal markerade jag också vikten av att vara aktsam med språket så att inte enskilda uttalanden riskerar att leda diskussionen fel. Jag tycker själv att flera uttalanden såsom de återgivits har varit olämpliga.

Lars-Ingvar har också tydliggjort att Vellinge nu agerar konstruktivt för att erbjuda de barn och unga som bor på transitboendet i Hököpinge bästa möjliga och trygga förutsättningar, vilket bland annat handlar om att erbjuda skolundervisning och en trygg närmiljö. Dessutom ska en dialog tas upp med de omkringboende för att lösa omhändertagandet på bästa möjliga sätt.
Det som nu sker är att antalet ensamkommande barn och unga som kommer till Europa och Sverige ökar dramatiskt. Varje vecka kommer det nästan 50 barn till Sverige utan sina föräldrar för att söka asyl. Det är en stor utmaning att ta hand om barn och unga som ofta kommer från svåra förhållanden.

Det är en utmaning och ett ansvar som Sverige som land och vi som parti måste ta oss an. Det handlar om alla vuxnas ansvar för barn och speciellt för ensamma barn utan föräldrar. Det är vår gemensamma uppgift att ge barnen goda förhållanden under tiden som deras asylansök an prövas.

Mottagandet av ensamkommande barn och unga är sedan 2006 en kommunal angelägenhet, men kommunerna ersätts för sina kostnader av staten. Det kommunala ansvaret är tydligt.
Samtidigt är det bara en tredjedel av Sveriges kommuner som har avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande barn. Ansvaret är och ska vara gemensamt för alla. Bristen på platser är akut och det är ytterst barnen som blir lidande.

I denna situation är det viktiga att se behoven hos barn och unga och därför måste fler kommuner ta ansvar. Det rör sig om nästan 200 kommuner som inte har avtal och det handlar om kommuner som leds av allt från socialdemokrater och vänsterpartister till moderater. S-ledda Bromölla, vänsterstyrda Fagersta och moderata Vellinge är tre exempel.

Jag vill därför rikta en tydlig uppmaning till alla moderater runt om i landets alla kommuner om att agera för att lösa problemet. Det är viktigt att se alla de goda exempel på moderatledda kommuner som tar ett stort ansvar som finns i exempelvis Uppsala, Solna, Stockholm och Ä ngelholm. Ängelholms erfarenheter visar att tveksamheter och oro från kommunens invånare har bytts till engagemang för barnen och ett bra mottagande.
Att fler kommuner måste ta sitt ansvar handlar också om vi ska förmå bibehålla det kommunala självstyret. Om inte kommunerna själva nu visar en god vilja kommer landets kommuner att få se mer av statlig styrning.

Moderaterna och migrationsminister Tobias Billström har länge arbetat på att få fler kommuner att ta emot ensamkommande barn. Det är ett viktigt arbete men situationen för de barn och unga som behöver mottagande blir inte bättre förrän fler engagerar sig.

Per Schlingmann
partisekreterare (m)"

måndag 19 oktober 2009

Panelsamtal om politik på 140 tecken

Imorgon är jag med i The Really Realtime Conference som anordnas av Disruptive Media. Jag ska sitta i panelsamtal med Anna Troberg (Piratpartiet), Fredrick Federley (Centerpartiet), Magnus Ljungqvist (socialdemokraterna och makthavare.se) samt Billy McCormac från Timbro.

onsdag 14 oktober 2009

Konferens om hur tekniken förändrar politiken

Imorgon torsdag är jag med på den konferens som Fokus arrangerar och som handlar om hur tekniken förändrar politiken. Tillsammans med Falkvinge från Piratpartiet och Sofia Strömberg som är rektor på Berghs ska jag avsluta dagen med att tala om valrörelsen nästa år.

tisdag 13 oktober 2009

Allians för Sverige tillsätter tio reformarbetsgrupper

Vid partiledaröverläggningarna i Varberg i oktober 2008 enades vi om att inleda fördjupningen av Allians för Sverige med sikte på valet 2010 och nästa mandatperiod. Ett besked vi då gav var att Allians för Sverige i valrörelsen 2010 ska möta väljarna med ett valmanifest som är lika tydligt som i förra valet. Som ett led i detta tillsattes en arbetsgrupp för att utarbeta grunderna och ett konkret reformprogram för den ekonomiska politiken för nästa mandatperiod.

För att ytterligare utveckla, fördjupa och bredda vår politik med sikte på mandatperioden 2010-2014 tillsätts nu tio reformarbetsgrupper.

Arbetsgrupperna ska arbeta fram konkreta och väl underbyggda förslag som de anser ska inkluderas i Alliansens valmanifest 2010. Arbetsgrupperna ska ange om förslagen kan genomföras tidigt under nästa mandatperiod, eller bör ses som målsättningar på längre sikt. Utöver de konkreta förslagen och underlagen ska arbetsgrupperna presentera motiveringar till respektive förslag. Förslagen ska vara förenliga med en ansvarsfull ekonomisk politik, vara kostnads- och samhällsekonomiskt effektiva samt långsiktigt fördelningspolitiskt rimliga.

Arbetsgrupperna ska därutöver ange ramar och den politiska inriktningen i stort för politikområdet under hela kommande mandatperioden 2010-2014. Arbetsgrupperna ska också beskriva vad Alliansregeringen uppnått inom området under den gångna mandatperioden.

Arbetsgrupperna bör i sitt arbete bjuda in utomstående experter på området och föra dialog kring viktiga samhällsutmaningar med olika aktörer som är verksamma inom området.

Under våren 2010 ska arbetsgruppen delge ekonomiarbetsgruppen underlag för de förslag som tas fram. Detta för att kunna säkerställa att (i) eventuella offentliga finansiella effekter, (ii) fördelningseffekter samt (iii) effekter på BNP och sysselsättning beräknas på ett enhetligt sätt som överensstämmer med beräkningskonventionerna för Regeringskansliet. Även ramar och riktlinjer för det fortsatta arbetet under hela mandatperioden ska beräknas på motsvarande sätt om de ska införas i valmanifestet och ska således delges ekonomiarbetsgruppen.

Alliansarbetsgrupp för utbildningspolitiken
Arbetsgruppen ska lämna konkreta förslag som fortsätter och förstärker det reformarbete för ökad kunskap i skolan som påbörjats under innevarande mandatperiod. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: förbättrad kunskapsutveckling i grund- och gymnasieskolan, förbättrat ledarskap och styrning för att öka måluppfyllelsen, läraryrkets attraktionskraft, barns och elevers välbefinnande, ytterligare förstärkt förskola, stärkt vuxenutbildning, studentens roll i den framtida högskolan, universitet och högskolors autonomi samt stärkt kvaliteten i högre utbildning och forskning.

Arbetsgruppen leds av:
Tobias Krantz (FP)
Övriga ledamöter:
Lars Lindblad (M)
Sofia Larsen (C)
Gunilla Tjernberg (KD)

Alliansarbetsgrupp för hälso- och sjukvården
Arbetsgruppen ska utveckla och lämna förslag till en väl sammanhållen och trovärdig sjukvårdspolitik som stärker bemötande, kvalitet, tillgänglighet och i svensk hälso- och sjukvård. Politiken ska bygga vidare på det som inletts under innevarande mandatperiod. Väljarna har höga krav och förväntningar på hälso- och sjukvården. Genom förslagen kan vi presentera en övertygande vision om hur vi uppnår den välfärd som väljarna förväntar sig. Särskilt ska arbetsgruppen fokusera på frågeställningar som rör patientens behov och önskemål, förbättrad tillgänglighet och kvalitet i vården.

Arbetsgruppen leds av:
Anders Andersson (KD)
Övriga ledamöter:
Filippa Reinfeldt (M)
Kenneth Johansson (C)
Jonas Andersson (FP)

Alliansarbetsgrupp för rättsväsendet
Arbetsgruppen ska lämna konkreta förslag som fortsätter och förstärker det reformarbete för förstärkt brottsbekämpning och ökad trygghet som påbörjats under innevarande mandatperiod. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: Fullföljd satsning på polisen och upprustning av rättskedjan, tidigare och tydligare insatser mot ungdomsbrottslighet, förtroendet och effektiviteten i domstolarna, effektivare påföljdssystem och bättre kriminalvård, ett starkt skydd för individens integritet och rättssäkerhet.

Arbetsgruppen leds av:
Beatrice Ask (M)
Övriga ledamöter:
Johan Linander (C)
Johan Pehrson (FP)
Inger Davidson (KD)

Alliansarbetsgrupp för miljö och klimat
Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå från inriktningen för det arbete som regeringen bedrivit under innevarande mandatperiod och utifrån ambitionen att påbörjade reformeringar och åtgärder genomförs på ett effektivt sätt. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: internationellt miljöarbete, Sveriges internationella klimatarbete, energi, havsmiljöfrågor samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster.

Arbetsgruppen leds av:
Andreas Carlgren (C)
Övriga ledamöter:
Sofia Arkelsten (M)
Eva Flyborg (FP)
Liza-Maria Norlin (KD)

Alliansarbetsgrupp för entreprenörskap och hållbar tillväxt
Arbetsgruppen ska lägga förslag för det fortsatta arbetet med att ge Sverige ett företagsklimat i världsklass. Det skall vara självklart, enkelt och mer lönsamt att starta och driva företag i Sverige. Gruppen ska särskilt avhandla följande områden: entreprenörskap och jobbskapande, nytt företagande och ny entreprenörskap inom nya områden, regelförenkling, fortsatt förbättring av villkoren för kredit och riskkapital, innovationsklimat samt regional tillväxt genom företagande.

Arbetsgruppen leds av:
Jöran Hägglund (C)
Övriga ledamöter:
Tomas Tobé (M)
Karin Pilsäter (FP)
Mikael Oscarsson (KD)

Alliansarbetsgrupp för Jämställdhet
Arbetsgruppen ska lämna förslag som utvecklar och förstärker jämställdhetspolitiken. Arbetsgruppen ska särskilt fokusera på att utveckla förslag när det gäller jämställdhet på arbetsmarknaden och i näringslivet, utbildningssektorn, samt hälso- och sjukvården. Gruppen ska också komma med förslag på insatser när det gäller mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck, samt våld i samkönade relationer.

Arbetsgruppen leds av:
Nyamko Sabuni (FP)
Övriga ledamöter:
Hillevi Engström (M)
Annika Qarlsson (C)
Desirée Pethrus Engström (KD)

Alliansarbetsgrupp för familjepolitik
Arbetsgruppen ska ta sin utgångspunkt i barnens möjlighet att utvecklas tillsammans med sina föräldrar. Då barnens familjesituation i dag ser väldigt olika ut är det viktigt att familjepolitiken utgår från familjens egen situation. Valfrihet, barnen i centrum, ett ökat ansvarstagande och ett jämställt föräldraskap är nyckelord som sammanfattar alliansens syn på familjepolitiken. Gruppen ska även avhandla frågor som förenklingar av föräldraförsäkringssystemet, barnfattigdom, barn till särlevande föräldrar och utveckling av föräldrastöd.

Arbetsgruppen leds av:
Ulf Kristersson (M)
Övriga ledamöter:
Ulrika Carlsson (C)
Helena Odenjung (FP)
Emma Henriksson (KD)

Alliansarbetsgrupp för äldrepolitik
Arbetsgruppen ska ta sin utgångspunkt i att alla ska ha rätt att åldras med värdighet - känna trygghet, gemenskap och delaktighet med samhället i övrigt. Gruppen ska fokusera på större valfrihet och mer självbestämmande, högre kvalitet i vård och omsorg, effektivare hälsofrämjande insatser i till äldre, äldres delaktighet i samhälle och arbetsliv, äldres ekonomiska förutsättningar, ökad trygghet i vardagen för äldre, anhörigas och den ideella sektorns arbete för äldre samt äldre med invandrarbakgrund.

Arbetsgruppen leds av:
Maria Larsson (KD)
Övriga ledamöter:
Gunilla Carlsson (M)
Solveig Zander (C)
Barbro Westerholm (FP)

Alliansarbetsgrupp för kultur och idrott
Arbetsgruppen ska i sitt arbete utgå från inriktningen för det arbete för ett utvecklat kultur- och idrottsliv som inletts under mandatperioden. Arbetsgruppen ska även följa upp de inriktningar som presenteras i Kulturpropositionen och överväga och presentera konkreta förslag till fortsatt genomförande. Gruppen ska därtill avhandla områden såsom möjligheten för fler att ta del av kultur, bättre villkor för professionella kulturskapare, kulturskapares ersättning för sitt arbete, en kulturpolitik som främjar bildning, vården av det gemensamma kulturarvet och kulturfastigheterna, ny filmpolitik samt idrott och motion för alla.

Arbetsgruppen leds av:
Lena Adelsohn Liljeroth (M)
Övriga ledamöter:
Anders Åkesson (C)
Christer Nylander (FP)
Dan Kihlström (KD)

Alliansarbetsgrupp för utrikes- och försvarspolitiken
Arbetsgruppen ska med utgångspunkt i det som uppnåtts inom utrikes- och försvarspolitikens område utarbeta ett underlag för alliansens fortsatta politik inom området. Arbetsgruppens förslag ska präglas av långsiktighet i fråga om Sveriges intressen och värderingar, samt vårt lands roll i närområdet, den Europeiska unionen och globalt. Bland de områden som ska avhandlas återfinns Östersjön och det östra grannskapet, Sverige i Europeiska unionen, Sveriges globala roll, försvarspolitiken, utvecklingspolitiken och handelspolitiken.

Arbetsgruppen leds av:
Sten Tolgfors (M)
Övriga ledamöter:
Kerstin Lundgren (C)
Birgitta Ohlsson (FP)
Holger Gustafsson (KD)

torsdag 17 september 2009

Lästips: Fredrik Reinfeldt intervjuas av DN

Idag är det en längre intervju med Fredrik i Dagens Nyheter.

onsdag 16 september 2009

Socialdemokraterna undergräver sin egen koppling till LO

En förbisedd effekt av socialdemokraternas nära samarbete med vänsterpartiet är att det på sikt kommer att innebära att den unika kopplingen mellan LO och socialdemokraterna försvagas och möjligen helt upphör (så har redan skett i Danmark t ex).

Socialdemokraterna har med det organiserade och långtgående samarbetet nu legitimerat vänsterpartiet och Sahlin ägnar nu intervju efter intervju åt att förminska skillnaderna mellan sitt eget parti och Lars Ohlys (läs Expressen idag t ex). För sådan är medielogiken. De tre partierna kommer att tvingas visa upp en samstämmighet kring centrala politiska frågor och det trycket ökar ju närmare valet vi kommer. Konsekvensen blir att socialdemokraterna nu släpper in vänsterpartiet mot LO-förbunden. Idag ska t ex Lars Ohly tala för SEKO-kongressen. Något som varit otänkbart bara för några år sedan. "Historiskt tal", kallar vänsterpartiet det själva. Räkna med att fler LO-förbund kommer att närma sig vänsterpartiet – nyfikenheten är stor och i många frågor ligger vänsterpartiet närmare de mer vänsterinriktade LO-förbundens medlemmar än vad socialdemokraterna gör.

Maktalliansen mellan LO och socialdemokraterna har varit den kanske enskilt största förklaringen till socialdemokraternas dominans inom svensk politik under efterkrigstiden. Socialdemokraterna och LO har utkämpat hårda interna strider för att hålla just vänsterpartiet borta från reellt inflytande över fackföreningsrörelsen – hela sjuttiotalet (IB-affären mm) var ju en enda långdragen konflikt för att säkerställa socialdemokraternas ställning som det unika partiet inom LO.

I praktiken drar nu Lars Ohly socialdemokraterna vänsterut. Samtidigt tvingas Sahlin försvara Ohly och minska skillnaderna mellan socialdemokraterna och vänsterpartiet. På sikt leder det till att den unika kopplingen mellan socialdemokraterna och LO kommer att ifrågasättas internt inom LO och att en historisk maktallians mellan LO och socialdemokraterna upphör. Det kommer inte att ske imorgon, men utvecklingen går ofrånkomligen åt det hållet.

Allians för Sverige på Sergels torg på lördag

Nu på lördag den 19 september är det ett år kvar till valet. Allians för Sverige samlas då på Sergels torg för kampanj och för att lyssna till partiledarna. Programmet börjar 11.30 och partiledarna frågas ut kl 12.00. Välkomna!

tisdag 15 september 2009

Moderaterna söker projektledare/webbredaktör till Nya Medier

Som projektledare och webbredaktör deltar du i utvecklingen av moderaternas närvaro i digitala miljöer. Du kommer att arbeta nära andra kolleger och förtroendevalda med att utveckla hur vi presenterar vår politik och möter väljarna på vår sajt moderat.se och i andra digitala miljöer. 


Framförallt är du en duktig projektledare och pedagog. Du bör känna dig bekväm med att kunna arbeta i publiceringsverktyget Litium Studio och vara intresserad av digital kommunikation. Du har lätt för att lära dig ny teknik och följer med i vad som sker på nätet. Om du har kunskaper och erfarenhet av HTML, JavaScript, PHP, ASP, .NET, Flash och MySQL är det en fördel.


Vi satsar nu på att utveckla vår kommunikation med väljare och medborgare. Redaktionen för Nya Medier har ansvaret för moderat.se och vår närvaro i andra digitala miljöer. Det innebär huvudansvar för sajter som drivs av moderaterna och att utveckla moderaternas närvaro till andra digitala miljöer som t.ex. You Tube, Facebook etc. 


Vi erbjuder en spännande och dynamisk arbetsplats där du får möjlighet att vara med och påverka hur Sverige utvecklas. Vårt mål är att fortsätta utveckla moderaterna för att därmed få väljarnas fortsatta förtroende att förbättra Sverige. 


Redaktionen för Nya Medier är placerad på Stora Nygatan 30. Vi arbetar för en jämn könsfördelning och en etnisk och kulturell mångfald bland medarbetarna. 


Vid frågor kontaktar du kommunikationschef Pär Henriksson på 08-786 56 85 eller par.henriksson@moderat.se.


Är du intresserad skickar du din intresseanmälan och meritförteckning till jobb@moderat.se senast den 20 september. Tillträde enligt överenskommelse. 


onsdag 9 september 2009

Dagens citat från Lars Ohly

Lars Ohly intervjuas idag av Expressen och har en intressant syn på skattesystemet:

"Skattesystemet har som vi ser det tre funktioner. Det första är att finansiera det vi vill åstadkomma, det andra är att stimulera miljömässigt bättre produktion och konsumtion, det tredje är att utjämna skillnader mellan människor, mellan klasser, mellan kön"

Han tycker alltså inte att det är viktigt att vi har ett skattesystem som uppmuntrar till arbete och som gör det lönsamt att arbeta mer eller starta och driva företag. Det är en något märklig syn i ett land där vi fortfarande har ett stort utanförskap och där vi behöver bli fler som jobbar och betalar skatt ifall vi ska kunna undvika chockhöjda skatter och/eller neddragningar i välfärdens verksamheter.

onsdag 2 september 2009

Seminarium om valet på torsdag 3 september

Imorgon torsdag medverkar jag i ett seminarium om valet 2010. Inbjudan nedan:

"Det är precis ett år kvar till det svenska riksdagsvalet. Och i partihögkvarteren dras kampanjstrategierna upp. Barack Obamas kampanj i det amerikanska presidentvalet 2008 har satt en ny standard för politiskt kampanjarbete världen över.

De svenska partiernas och PR-konsulternas intresse för kampanjen har varit extremt stort.

Redan i EU-valet 2009 används flera nya grepp, antagligen som ett test inför 2010 års riksdagsval.

Men hur intresserat är egentligen det svenska folket av att betala pengar till politiska partier, delta aktivt i valarbete och att engagera sig på nätet?

Tillsammans ordnar Synovate, nyhetsmagasinet Fokus och Gullers Grupp ett seminarium som tar sikte på 2010 års valkampanjer.

Vad tycker svenska folket? Synovate redovisar fakta.

Vad säger partierna? Moderaternas kommunikationschef Pär Henriksson, Piratpartiets partiledare Rickard Falkvinge samt Carina Persson, kommunikationschef för Socialdemokraterna utfrågas om framgångar och bakslag i EU-kampanjen och hur de nu lägger upp valkampanjerna 2010.

Kommunikationsproffsen kommenterar. Hans Gennerud, vd för Gullers Grupp och ordförande i Precis, Sofia Strömberg, vd för Berghs School of Communication och Jesper Strömbäck, professor i journalistik och politisk kommunikation vid Mittuniversitetet spår i sumpen om 2010.

Tid: 3 september kl 14-16.30
Plats: Kungliga bibliotekets hörsal, Humlegården, Stockholm
Pris: 500 kr


Anmälan till: nyfiken@synovate.se"

måndag 31 augusti 2009

Läsvärd artikel i Axess

"Där, i 1970-talets fortfarande framåtsträvande arbetarklass, föddes det som Kultureliten i dag identifierar som medelklassbeteende. Men de flesta kulturelitister i den svenska debatten i dag är fostrade med precis samma ideal och attityder. Och de provoceras av att så många generationskamrater, som också gjort klassresan från det svenska 1970-talet, i dag röstar på Alliansen och inte behöver knappa in avancerade koder för att hitta rätt."

Kjell Häglund skriver intressant i Axess.

fredag 5 juni 2009

Möt Fredrik på söndag

torsdag 4 juni 2009

måndag 1 juni 2009

Fredrik och Anders på bussturné

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg genomför under måndagen en bussturné. De startar i Stockholm och besöker sedan Västerås och Örebro.


I Västerås kommer de att samtala med företagare inom byggbranschen och underleverantörer till bilindustrin. De kommer att föra samtal om det finansiella läget och om företagens möjligheter att få krediter under den globala finanskrisen samt utsikter för framtiden. I Örebro kommer de att tala inför studenter vid Örebro universitet om vad regeringen gör i Sverige och EU för att möta den globala finanskrisen. Studenterna kommer även att få tillfälle att ställa frågor.


onsdag 20 maj 2009

Sätt att följa moderaterna på nätet i Europavalet

Via vår hemsida finns vår särskilda europasajt

Delar av materialet finns också på vår mobilsajt för alla dem som jobbar ute i valstugor etc.

Vi har Sveriges mest ambitiösa tillgänglighetsanpassade europasajt med teckenspråk, olika språk och lättläst svenska. Möjlighet finns att beställa material som punktskrift och talbok.

Valledarbloggen
Per Schlingmann skriver dagligen på valledarbloggen.
Där lägger vi varje dag också upp den dagliga film som vi spelar in med Schlingmann och skickar ut brett i organisationen som komplement till nyhetsbrevet.

På vår kampanjblogg finns löpande uppdateringar från kampanjen runt om i landet. Här finns också länkar till t ex kampanjmotorn där man kan göra eget kampanjmaterial

Ge Carl Bildt fem minuter i kampanjen som är en särskild satsning kring förtidsröstning och spurtkampanj

På vår kanal på Youtube lägger vi löpande upp filmer – idag finns bland annat en nyproducerad film om vikten av att rösta.

Twitter

Facebook - här och här.

måndag 4 maj 2009

Allians för Sverige samarbetar med Garbergs

Allians för Sverige har idag kommunicerat att vi kommer att samarbeta med reklambyrån Garbergs inför valet 2010.

Bakgrunden är att vi har ett behov att fortsätta bygga vidare på samarbetet inom Allians för Sverige och ta nästa steg när det gäller hur vi ska möta väljarna i valrörelsen 2010.

Resumé, Dagens Media och SvD har publicerat.

torsdag 30 april 2009

Ingen politisk sensation i DN

DN redovisar idag en Synovate inför Europavalet mätning där moderaterna skulle bli största parti med 29, 7 procent och där Piratpartiet skulle få 5,1 procent och därmed ta en plats i parlamentet. "Dubbel politisk sensation" kallar DN detta. 


Jag är tveksam. Av två skäl: För det första vet vi sedan tidigare erfarenheter av mätningar inför Europaval att det svänger något alldeles oerhört. Det beror på att valdeltagandet är lägre och att människor bestämmer sig väldigt sent ifall de ska rösta eller inte (se statsvetaren Henrik Oscarsson). Jag skulle själv inte dra några slutsatser av enskilda partiers reultat i en mätning gjord mer än en månad före valdagen i ett Europaval. 

För det andra är det knappast sensationellt att Piratpartiet når drygt 5 procent i en tidig mätning. Det vore snarare konstigt ifall de inte gjorde det. Europaval är val där regeringsmakten inte står på spel och där väljarna kan tänka sig nya partier och politiska entreprenörer. Vi såg det i Junilistan i Europavalet 2004 och med tanke på att de  nu för en tynande tillvaro (även om man inte bör räkna ut dem - de kommer få tid och uppmärksamhet i valrörelsen) så är det självklart att relativt nya partier som Piratpartiet, Sverigedemokraterna och Feministiskt Initiativ har potential i detta val. Att Piratpartiet nu sticker upp när deras frågor varit i fokus under de senaste veckornas skildring av verksamheten Europaparlamentet är snarare fullt förväntat. Jag hade personligen t.o.m räknat med att de skulle ligga något högre. 

Moderaternas slutsats är som alltid att vi mäts på valdagen. Fram till vallokalerna stänger söndag kväll den 7 juni kan vi bara fokusera på att möta och mobilisera väljare för vår sak. år målsättning om att bidra till ett högre valdeltagande och att vi ska göra ett bättre valresultat än 2004 står fast. 

torsdag 23 april 2009

Gör en insats i Europavalet

Idag har vi lanserat sajten 5 minuter inför Europavalet med Carl Bildt som avsändare. Den är till för alla som vill göra en liten insats för oss i valet.

tisdag 21 april 2009

Moderaterna annonserar i TV4

Idag har vi kommunicerat att vi kommer annonsera i TV4 i samband med Europavalet. Jag har blivit intervjuad av Dagens Media och Per Schlingmann skriver om det på sin valledarblogg. Imorgon finns det sannolikt också en artikel i Expressen. 

torsdag 16 april 2009

Intresset för Europavalet ökar

Media börjar nu uppmärksamma Europavalet och partiernas kampanjer. Jag har de senaste veckorna intervjuats av Dagens Media två gånger (1 och 2), Aftonbladet och Sverige Radio.

Jag tror dock att det verkliga genomslaget för kampanjerna kommer först veckorna innan valet den 7 juni. Vi satsar rejält på spurten men också på att lyfta intresset kring förtidsröstningen som inleds den 20 maj. Vi vet från tidigare erfarenheter att Europaval är relativt sett ett lågintresseval och att det är i slutveckorna som väljarna uppmärksammar att det är val och börjar fundera både kring OM de ska rösta överhuvudtaget och i så fall VAD de ska rösta på. Det parti som kan ha flest kontakter med väljare de sista veckorna kommer vara det parti som gör ett framgångsrikt val.

För moderaternas del vill vi bidra till att höja valdeltagandet men också nå ett bättre resultat än vad vi gjorde i Europavalet 2004 när vi fick 18,3 procent.

tisdag 7 april 2009

Ökad närvaro på nätet i Europavalet

Dagens Media, Svenska Dagbladet och Aftonbladet skriver idag om våra satsningar inför Europavalet. Av mitt citat att döma kan man möjligen tro att vi bara ska satsa på Youtube när det gäller nätet. Så är givetvis inte fallet. Vi finns redan idag på flera digitala plattformar (t ex Twitter, Facebook, Schlingmanns valledarblogg och Youtube) samt har vår egen webbplattform. Mer kommer också när vi närmar oss valrörelsen.

lördag 4 april 2009

Framgång för Alliansen - jämn valrörelse väntar

Expressen/Demoskop visar idag fantastiska siffror för moderaterna i den senaste opinionsmätningen. Vi går om socialdemokraterna till att bli Sveriges största parti. 


Det är kul men inget som jag tror man ska lägga för stor vikt vid. Vad man bör notera är de stora och snabba svängningarna i opinionen som skett sedan augusti 08. Då räknades Alliansen ut, några månader sedan verkar alla tro att vi ska vinna enkelt. Båda slutsatserna är genuint fel vilket mätningarna visar. Den enda slutsats vi kan dra är att det kommer att svänga fram och tillbaka fram till valet och att den som gör ett bra jobb och levererar en trovärdig och seriös politik för här och nu men också för 2010-2014 kommer att vara det alternativ som får väljarnas förtroende. 

Jag är också  övertygad om att också våra vänner i Allians för Sverige kommer att göra en bra valrörelse 2010 och få högre stöd bland väljarna. Det är tillsammans vi ska förtjäna väljarnas förtroende. 

måndag 30 mars 2009

Tankar om Twitter

Jag har idag intervjuats av flera medier (lägger upp länkar när det ger resultat) kring sociala medier. Många har varit frågande och nyfikna framförallt när det gäller Twitter. Mary har bett mig utveckla mina tankar på bloggen.

Jag tror så här: kommunikation handlar inte om enskilda kanaler. Som parti eller som enskild företrädare så handlar det inte om att välja en kanal som gör att du är framgångsrik eller vinner nästa val. Kan man vinna valet på Twitter eller via nätet? Nej, det kan du inte. Men man kan inte heller vinna valet genom de bästa torgmötena eller fräsigaste flygbladen heller. Allt handlar om mediamixen och att möta väljare och sympatisörer där de finns.

Och när beteendeförändringar sker så måste partierna förändra sitt sätt att kommunicera. Ofta drivs beteendeförändringar av teknologiska skiften. Twitter är ju ett typexempel på det. Helt okänt i valrörelsen 2010 men sannolikt och rimligen ett bra verktyg nu och framöver europaval i år och valet 2010.

Hur ska man då använda Twitter som politisk företrädare? För mig är det svaret individuellt. Jag kan ibland bli lika störd på de kanalfrälsta som på dem som bara ser problem och inte möjligheter med ny teknik. Det finns inget som säger att man måste bete sig på ett visst sätt eller använda tekniken på ett visst sätt bara för att man t ex bloggar eller twittrar. Det handlar – som i all kommunikation – om vad du själv vill uppnå och vilken relation du vill bygga till dina målgrupper.

I grunden är det självklart att digitala kanaler driver fram mer dialog och mer nischning. Det ligger i teknikens logik. Det finns möjlighet till snabb dialog och det finns möjligheter att själv välja om man vill läsa en blogg, prenumerera på ett RSS-flöde eller följa en person på Twitter.

Dialogen är det som är lite knepigt att hantera för ett parti (eller ett företag för den delen). Det kräver backoffice funktioner för att fungera. Jag följer t ex Barack Obama och en del andra mycket välkända politiker och företag på Twitter. Det är självklart för mig att det inte är Obama själv som sitter och skriver och framförallt inte sitter och själv deltar i dialogen. Det vore orimligt att förvänta sig det. Men på samma sätt som man alltid har haft en väl riggad brevsvarsfunktion eller för telefon så får man ha det också för sociala medier. Sätter du ut flaggan i det digitala landskapet så bör man också se till att kunna hantera den dialog som uppstår.

Ibland möts jag av påståendet att Twitter bara är privat och skvaller. Jag köper inte det. Jag tycker många företrädare från olika partier använder Twitter klokt och gör att jag kan följa vad de arbetar med och ibland ställer de frågor och vill ha inspel från oss som följer dem. När det gäller det privata så är privat och personlig inte samma sak. Personlig tycker jag mycket väl man kan vara som politisk företrädare ifall man själv är bekväm med det. Det visar ju faktiskt personen bakom 10-sekunders klippet i Aktuellt eller det enstaka citatet i morgontidningen.

Vilken roll kommer då Twitter att spela i valrörelsen? Jag tror det kommer spela hyfsat stor roll för alla dem som är nyfikna på politik eller redan är sympatisörer och aktiva. Genom Twitter och de inbyggda gränssnitten mot t ex bloggverktyg och Facebook kan man enkelt och kostnadseffektivt nå många människor på oerhört kort tid via t ex ett SMS till sitt Twitter-konto. Kan vara ovärderligt i en tid när mediabevakningen verkligen är nästan dygnet runt och i många olika kanaler. För mig är utvecklingen av sociala medier och innovationerna av nätverktyg något som ytterligare understryker tesen att det nästan inte är någon reell skilllnad mellan intern och extern kommunikation idag. Det måste vi som parti förhålla oss till.

fredag 20 mars 2009

Europaparlamentet slösar med skattebetalarnas pengar

Idag skriver Per Schlingmann på sin valledarblogg om Europaparlamentets informationskampanj inför valet i juni.

"Det är när EU gör sådana här generiska kampanjer i alla länder som man själv bidrar till att legitimera kritiken mot samarbetet. Valet till Europaparlamentet i juni handlar inte om att överheten ska informera medborgarna om vad viktigt det är med EU utan att medborgarna faktiskt ska ta politisk ställning och välja vilka som ska representera dem i vårt viktigaste internationella samarbete."

Även Resumé har uppmärksammat detta.

måndag 16 mars 2009

TV-tips: duell mellan alternativen i svensk politik

Imorgon tisdag möts Fredrik Reinfeldt och Mona Sahlin i en duell i SVTs "Rakt på med K-G Bergström"

Kommer bland annat handla om den ekonomiska krisen i världen och hur alternativen i Sverige ser ut.

Vem tolkar verkligheten?

På torsdag 26 mars medverkar jag i ett panelsamtal om vem som tolkar verkligheten under Informationens dag. Årets tema är förtroende och öppenhet och dagen arrangeras av Precis och Sveriges Informationsförening.

"Vem tolkar verkligheten? Moderator: Susanna Popova. Många fler
faktorer och aktörer är inblandade i en organisations förtroende
idag. Lobbyister, politiker och journalister går in och ut ur olika
roller. Vad gör det för förtroendet? Vem kan skildra de allt mer
komplexa sammanhangen? Medverkande: Hanne Kjöller,
Agneta Karlsson, Pär Henriksson, Jan Nygren."

Fullständigt program och möjlighet till anmälan finns här.

söndag 15 mars 2009

Högsta stödet på tolv år

Dagens SIFO med det största stödet för moderaterna på tolv år är givetvis glädjande. Mätningar är mätningar men det är givetvis alltid roligare och lättare att jobba när det också ger resultat i opinionsundersökningarna.

Roligast är dock inte vår egen siffra utan att skillnaden mellan Alliansen och s-v-mp nu krymper. Som PJ Anders Linder skriver på SvDs blogg "Så här litet har inte avståndet mellan blocken varit sedan oktober 2006, när det var regeringsbildning och ministertrubbel. Redan i november 2006 hade avståndet stuckit iväg till 7,4 procentenheter i vänsterns favör (51,2 – 43,8) och när det var som värst nu i början av hösten var det ju uppe i nästan 15 procentenheter. Hos DN/Synovate var det uppe i nästan tjugo."

Jag är helt övertygad om att också centerpartiet, folkpartiet och kristdemokraterna kommer att öka ju närmare valet 2010 vi kommer.

tisdag 10 mars 2009

Fler kvinnliga ledare i näringslivet!

Nu är det viktigt att det skapas nya jobb. Mer jobb blir det när företagen går bra och ser tillväxtmöjligheter. Möt några av de kvinnor och företag som definitivt bidrar till tillväxten, genom att verka för mångfald, agera förebilder och genom att just agera, både när det blåser och när det är stiltje.

Moderaternas partisekreterare Per Schlingmann diskuterar kvinnligt ledarskap med deltagande förebilder inom olika områden i näringslivet. Diskussionen kommer att kretsa kring allt ifrån riskkapital till praktiska tips på hur man går till väga för att öka kvinnliga ledare i näringslivet.

Medverkar gör bland andra:
• Anna Bråkenhielm, VD och grundare produktionsbolaget Silverback och tidningen Passion for Business,
• Eva Redhe Ridderstad, styrelseproffs och finanshaj
• Marie Reinius, VD Riskkapitalföreningen
• Sofia Falk, grundare av Wiminvest, karriärnätverket för yngre kvinnor i näringslivet
• Anette Frumerie, affärsenhetschef JM
• Louise Freidestam som driver ett racingteam, som enda kvinna i världen samt repre­sentant från ledningsgrupp i börsbolag

Deltagande förebilder introducerar sig själva och ger sin respektive bild av hur de verkar för att få fler kvinnor i ledande positioner i näringslivet. Samtalsledare är Maria Forssén, från nätverket Shenet.
Tid: Tisdagen den 24 mars kl 8.15-9.45
Plats: So Stockholm Gallery i Kungsträdgården, Jussi Björlings allé 5

Anmälan sker till anna.konig.jerlmyr@riksdagen.se senast fredag den 20 mars

måndag 2 mars 2009

Schlingmann om Europavalet

Per Schlingmann har startat en valledarblogg som handlar om valet till Europaparlamentet.

tisdag 10 februari 2009

Fortsatt solidarisk finansiering av välfärden

Har på morgonen varit på ett Timbro-seminarium och diskuterat välfärden och dess finansiering. Hela seminariet kan ses här.

Jag drev linjen att den solidariska finansieringen är kärnan i den svenska välfärdsstaten. Den värnar vi. I moderaternas handlingsprogram står att ”Finansieringen av sjukvården ska ske solidariskt via skatten, men driften ska präglas av mångfald”. Ewa Westerberg skriver om det här.

Jag tror det är olyckligt man får debatt där man ställer solidarisk finansering och tillgång till vård efter behov mot privat finansiering. Det finns ett brett stöd i Sverige idag för en fortsatt skattefinansiering av välfärdens kärna. Det är det som är det politiska uppdraget. Det är vare sig önskvärt eller realistiskt att gå ifrån solidarisk finansiering till privat finansiering.

Jag tror också man kan göra mycket inom ramen för dagens system. När det gäller produktivitetsförbättringar finns t ex undersökningar som visar att informationshanteringen i vårdkedjan kan uppgå till 30 procent av totalkostnaden. Det finns också mycket att göra när det gäller tillgänglighet, valfrihet och mångfald. Det är stor skillnad idag både bland landstingen när det gäller vården och bland kommunerna när det gäller äldreomsorg. Stora förbättringar kan uppenbart ske inom ramen för dagens finansieringssystem. LO har skrivit intressant om detta här och här.

Den framtida utmaningen med ökade vårdbehov är inte okänd. Långtidsutredningen har bland annat pekat på detta. Samtidigt ska man komma ihåg att ekonomin inte är statisk. Ökad tillväxt och fler i arbete ger välfärden större resurser utan att man behöver höja skatterna. All politik handlar om prioriteringar och det är självklart att välfärdens kärnverksamheter måste prioriteras på alla politiska nivåer.

Det är ju också så att Sverige har ett fortsatt stort utanförskap (även om det minskar) vilket gör att vi har en potential på hundratusentals människor som skulle kunna bidra med fler arbetade timmar. Jag ser att jobblinjen fortsatt är den viktigaste politiska prioriteringen såväl denna mandatperiod som nästa.

Uppdaterat:
Danne Nordling bloggar här.

fredag 6 februari 2009

Läsvärd blogg

Jag har hittat en ny favoritbloggare: Torbjörn Nilsson på Fokus som sitter i exil på landet och skriver små välskrivna betraktelser.

torsdag 5 februari 2009

Per Schlingmann skriver om energiöverenskommelsen

Per Schlingmann skriver på Newsmill om Alliansens energiöverenskommelse.

Historisk uppgörelse om energi och klimat

Idag presenterade Fredrik Reinfeldt, Maud Olofsson, Jan Björklund och Göran Hägglund en samlad och gemensam överenskommelse om energi- och klimatpolitiken. Detta är en historisk och unik överenskommelse som löser upp den låsning kring energipolitiken som funnits i Sverige över 30 år. Vi visar nu inom Alliansen att vi förmår hantera de allra svåraste frågorna.

Läs mer på Allians för Sverige, moderaterna eller regeringen. Svenska Dagbladets ledarsida bloggar här. Helle Klein och Aftonbladet är förväntat sura.

onsdag 28 januari 2009

Frukostseminarium om välfärden

Tisdag den 10 februari kommer jag medverka vid ett frukostseminarium och kommentera en undersökning kring välfärden och finansiering som Timbro har gjort. Thomas Idergard leder samtalet och Arne Modig från Novus Opinion deltar också. Info och möjlighet till anmälan här.

tisdag 27 januari 2009

Samtal med Sverige

Hur vill du att Sverige ska utvecklas framöver - delta i Allians för Sveriges dialog "Samtal med Sverige". Här finns materialet.

torsdag 22 januari 2009

Musiktips: Stockholm Swing Allstars

Igår spelade Stockholm Swing AllstarsFasching i samband med releasen av debutskivan "Take One". De spelar i Stockhom nästa gång den 1 mars på Berns. Kan verkligen rekommenderas - skön 40-talsjazz i modern tappning.

Ett smakprov finns på Youtube.

onsdag 21 januari 2009

Fyra reflektioner kring Obama och det politiska läget i USA

1. Det var ett smart installationstal av Obama. Det sätter förväntningarna rätt, anger inriktning och pekar på behovet av både tålamod och samarbete. Det är klart att det inte var en klang och jubel föreställning. Det hade varit det enklaste men samtidigt dummaste han kunde gjort. Nu gäller det att visa på ett lugnt men tydligt ledarskap som förmår gå från valrörelsens engagemang och entusiasm till klok handlingskraft.

2. Obama lär kunna behålla höga förtroendesiffror ett bra tag. Ingen förväntar sig att han kan lösa den finansiella krisen på kort sikt. Vad gäller Irak och Guantanamo lär vänsterflygeln i demokraterna vara nöjda bara han signalerar att beslut är fattade om tillbakadragande och stängning.

3. Risken för Obama är snarare – tror jag – på något års sikt. Han har tusen saker han skulle kunna ägna sig åt och det måste rimligen vara frestande att göra mycket på många områden. Det är riskfyllt. Det kan på sikt leda till otydlighet kring prioriteringar och leda till problem att få igenom saker i kongress och senat. Förhoppningsvis har de många tidigare Clinton-medarbetarna kring Obama lärt sig tillräckligt av Clintons rätt stökiga första år för att inte göra samma misstag igen.

4. Republikanerna kan softa ett tag, diskutera internt och läka såren. Det vore nog rätt klokt. Det är sannolikt strategiskt dumt att gå i direkt konfrontation med en president som är allmänt populär. Snarare bör de försöka finna ett fåtal områden där de kan driva tydliga positioner som har stöd i breda väljargrupper och göra detta långsiktigt. När väl krisens mest akuta fas är passerad finns det potential i frågan om att hålla i skattebetalarnas pengar – opinionsundersökningar i USA visar att oron ökar för budgetunderskott och växande statsskuld.

tisdag 20 januari 2009

Tolgfors bloggar

Försvarsminister Sten Tolgfors bloggar numera. Finns här.

tisdag 13 januari 2009

Stöd till extremister ger inte fred

Man kan ha starka synpunkter på vad som sker i Mellanöstern och Gaza nu. När krig drabbar civilbefolkningen är det alltid en påminnelse om att våld mycket sällan är en långsiktig lösning på konflikter. För visst föder våld mer våld. Spiralen finns där. När palestinier i Gaza lever i hopplöshet och misär exploateras det av extremistiska politiska rörelser som föder mer hat och ännu mera våld. Det finns ingen militär lösning för vare sig Israel eller palestinierna som kommer att säkra en varaktig fred i Mellanöstern.

Men det är inte svart eller vitt och man måste kunna hålla fler än en tanke i huuvdet samtidigt.

Därför är det sällsynt dumt när politiker i Sverige och på andra håll i Europa legitimerar just dessa extremister och terrorister genom att ställa upp på deras agenda.

Vid de demonstrationer som var i helgen återfanns såväl Hamas som Hizbollahflaggor och hakkors.

Det är djupt problematiskt. Jag gillar inte att offer skuldbeläggs och att man aldrig kan tala om Israel utan att förintelsen används just som ett argument mot judarna. Relativiseringen och det svartvita tonläget i debatten föder just mer extremism och antisemitism. Det tjänar ingen som tror på en fredlig lösning på.

Låt mig ta ett exempel: Sydsvenskan har en intervju med vice ordföranden för s-kvinnor i Skåne som är talande för hur snett samhällsdebatten har hamnat.

”S-kvinnor i Skåne uppmanar även till total bojkott av israeliska varor efter de senaste veckornas attacker i Gaza.
– Israel slaktar barn och vuxna. De som hävdar att politik och idrott inte hör ihop är omedvetna om verkligheten, säger Ingalill Bjartén.
Du jämför med 1980-talets Sydafrika. Men är det rätt att bojkotta ett land med en demokratiskt vald regering?
– Israel är en apartheidstat. Jag liknar Gaza vid Warszawaghettot. Det är förvånande att Israel – där stora delar av befolkningen utsattes för nazisterna – kan göra exakt samma sak som nazisterna.
Är det en rimlig jämförelse? Nazisterna hade ju rena utrotningsläger.
– Det är Gaza också. Kanske inte så raffinerat som nazisternas läger. Men Israel gör så att det inte finns någon medicin i Gaza, ingen mat. Barnen dör. Världen måste protestera mot denna apartheidregim.”

Det är sjukt att jämföra förintelsen med övergrepp eller misstag som Israel begår i Gaza idag.

Förintelsen innebar att 6,5 miljoner människor – varav merparten judar – slaktades av en stat som hade som mål att fysiskt utrota alla med judiskt ursprung. Något krig förelåg inte mellan Tyskland och judarna. Tvärtom fanns just i Tyskland väl integrerade judar som levde i det tyska samhället och som t ex stred för Tyskland första världskriget.

Det gjordes inga undantag. Hade du judiskt blod i dina ådror så skulle du dö. Det ansvarade staten för. Utrotningen skedde i industriell skala i såväl särskilda förintelseläger som genom att judar genom särskild lagstiftning fråntogs alla mänskliga rättigheter.

Judars hem beslagstog, de sattes på särskilda tåg där staten prioriterade denna uppgift framför andra logistikbehov mitt under ett pågående storkrig. Utrotningen var viktigare än krigsinsatsen i t ex östfronten. (se t ex Speers memoarer eller Gitta Serenys intervjubok med Albert Speer). Många dog under tågresan. När de kom fram skildes män från kvinnor och barn. Vissa fick arbeta tills de dog. De andra fick omedelbart vid ankomsten klä av sig nakna, rakades och slaktades sedan omedelbart genom gasning. Efteråt brändes liken – när man gått igenom tandguld och annat som kunde återanvändas.

Nazisterna tillät givetvis inte heller hjälpsändningar in i förintelselägren. I måndag släppte Israel igenom 100 lastbilar med hjälpsändningar till Gaza. Dessa beslagstogs genast av Hamas.

Jag tvivlar inte på att israeliska förband begår övergrepp under operationerna i Gaza. Det förekommer tyvärr inte ett krig i världen där inte stridande förband begår övergrepp.

Men det är ingen utrotning, det är ingen förintelse. Det är i grunden ett krig som Israel för mot en motståndare som urskillningslöst och fullt medvetet attackerar israelisk civilbefolkning med raketattacker.

Israel försöker undvika civila dödsoffer. Hamas och Hizbollah attackerar medvetet just civila israeler. Det är själva affärsidén bakom dessa terrororganisationer. De accepterar inte Israels rätt att acceptera och de accepterar inte judar.

När länder som Iran nu talar om mänskliga rättigheter kan man ställa en enkel kontrollfråga: Hur många judar (eller kristna för den delen) kan leva öppet och praktisera sin religion i Teheran? Jämför det med att araber kan leva öppet och integrerat i Jerusalem och Israel.

Antisemitismen är tyvärr djupt rotad i stora delar av världen. Vid varje konflikt där Israel är inblandade så kommer den krypande in i samhällsdebatten. Den legitimeras när ledande politiska företrädare ställer upp och demonstrerar med terrororganisationer och när förintelsen alltid ska användas som argument mot just det folk som utsattes för förintelsen.

Samtidigt kommer nu rapporter om allt fler antisemitiska attacker i Sverige. Svenska Dagbladet skriver om att det judiska kapellet i Malmö attackerats för tredje gången på kort tid och att "Ett flertal antisemitiska attacker har inträffat i Sverige under den senaste tiden. Förra veckan berättade SvD att judiska församlingens lokal i Helsingborg eldhärjats två gånger på en vecka och att Israels ambassad i Stockholm klottrats ner med budskapet att landet ska krossas. "